ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Jogok és kötelezettségek
Hatályos: 2017. április 24. napjától visszavonásig

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Kelabit Kft. ( 1143 Budapest, Gizella út 42-44., ) (továbbiakban Szolgáltató) és a Szolgáltató által a www.ausztralvizumok.hu keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (továbbiakban:Felek)
Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.ausztralvizumok.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

1. Szolgáltató adatai:
Név: Kelabit Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.
Telefonszám: 36703769950
Email: hello@iranykulfold.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-960792
Adószám:23337350-2-42
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-106964/2016

Tárhely szolgáltató adatai:
Név: NLG-System Bt.
Székhely: 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.
Telefonszám: 3627502450
Email: info@nlgsys.net

2. Általános adatok:
2.1. Weboldalunkat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján társaságunk működteti.
2.2. Weboldalunk biztonsága megfelelő, használata nem jelent kockázatot Felhasználók számára, azonban javasoljuk a következőket: legfrissebb böngészők használata, megfelelő tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek használata.

3. Regisztráció:
3.1. A Főoldalon található “Vedd Fel Velünk a kapcsolatot” Űrlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

4. Regisztráció törlése:
4.1. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a hello@iranykulfold.hu-ra küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már régebbi igénybe vett és lezárult szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
4.2. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

5. Szolgáltatás megrendelés:
5.1. A megvásárlandó szolgáltatás részleteit telefonon vagy írásban, emailon keresztül kérésre lehet megismerni.
5.2. Szolgáltatás megrendelése nem regisztrációhoz kötött.
5.3. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a szolgáltatás megrendelés nem minősül azonnal szerződéskötésnek. Szolgáltató ellenőrzi az igényt, elkészíti a szükséges dokumentumokat, elküldi a Felhasználó részére a Felhasználó által megadott email címre. A kiküldött aláírandó dokumentumok Felhasználó általi aláírást követő visszaérkezése után, közvetített szolgáltatás esetén a szolgáltatást végző visszajelzése alapján történik a Szerződés tényleges érvénybe lépése.

6. Szolgáltatás megrendelésének menete:

Fizetés Bankkártya nélkül: Banki átutalással

7. Fizetés:
7.1. A szolgáltatás ára mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót tartalmazza. A szolgáltatások ára devizában van meghatározva, az árfolyam kockázat a vásárlót terheli.
7.2. A szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások árát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
7.3. A szolgáltatási díjak kizárólag Kelabit Kft ügyintézési díjait tartalmazzák, a szolgáltatással kapcsolatos felmerülő további költségekről részletes tájékoztatást nyújtunk. (pl: ausztrál vízum kérelem díja )
7.4. A megrendelt szolgáltatásról számlát állítunk ki, a Felhasználó által megadott adatok alapján. Hibás adatok megadásával történt fizetésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8. Kapcsolattartás:
8.1. Felhasználó elfogadja, hogy Kelabit Kft elsődleges kapcsolattartási csatornája az email.
Központi email cím: hello@iranykulfold.hu

9. Tájékoztatás:
9.1. Szolgáltató Felhasználóknak hírlevelet, kérdőíveket küldhet, közvélemény kutatást végezhet, marketing célú megkeresést tehet.

10. Elállás:
10.1. Szolgáltatás megrendelés kifizetése után maximum 14 napon belül van lehetőség a megrendeléstől való elállásra.
Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján Szolgáltató alábbi címére: 1143 Budapest, Gizella út 42-44 illetve a hello@iranyulfold.hu email címre.
Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi költséget, kivéve azokat a költségeket, amelyek a 14 napon belül merültek fel,illetve amennyiben a megbízási szerződés aláíródott és életbe lépett ez idő alatt akkor az abban foglaltak szerint jár vissza a szolgáltatásért kifizetett összeg.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.Vissza fizetésből keletkezett többletköltség Felhasználót terheli

11. Felmondás:
11.1. Felmondás mindkét fél által aláírt, hatályba lépett szerződésben meghatározottak alapján lehetséges.

12. Szavatosság:
12.1. Szolgáltató legjobb tudása szerint jár el, képviseli Felhasználót a szolgáltatás megvalósulásának érdekében és a rögzített célok elérésében.
12.2. Szolgáltató kijelenti, hogy szolgáltatás esetén, vállalása függ a szolgáltatásban résztvevő más szolgáltatóktól, intézményektől.

13. Adatvédelem:
13.1. Felhasználók a szolgáltatás megrendelésekor hozzájárulnak adataik jelen általános szerződési feltételekben leírtakkal összhangban történő kezeléshez.
13.2.A megadott adatok kezelése a 2011. évi CXII törvény előírásainak megfelelően történik.
13.3.Felhasználó adatainak kezeléséhez önkéntesen járul hozzá.
13.4. Kelabit Kft a személyes adatokat, információkat és dokumentumokat a szolgáltatás megvalósulásától számítottan öt évig tárolja.
13.5. Kelabit Kft adatvédelmi szabályzat http://ausztralvizumok.hu/adatvedelmi-szabalyzat/
13.6. Kelabit Kft Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-106964/2016

14. Felelősség:
14.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
14.2. Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
14.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
14.4. Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelméért és tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
14.5. Felhasználó által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
14.6. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.
14.7. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.
14.8. Amennyiben Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

15. Szerzői jogok:
15.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
15.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
15.3. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

16. Jogérvényesítési lehetőségek:
16.1. Panasz ügyintézés
Felhasználó szolgáltatással, weboldallal vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken jelezheti:
Postai cím: 1143 Budapest, Gizella út 42-44
Telefon: 36703769950
Email: hello@iranykulfold.hu
A hatályos jogszabályok értelmében telefonon érkező panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezést követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.
16.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek vannak Felhasználó számára:
Panasztétel- a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
– Békéltető testület
Budapesti Békéltető Testület:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186
– Online szerződéssel összefüggő határon átnyúló jogvita esetén a Felhasználó és Szolgáltató jogvitáikat elektronikusan rendezik. A fenti elérhető emailon elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére Felhasználó panaszát
– Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

17. Módosítások:
17.1. Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse vagy megszüntesse a regisztrált Felhasználók tájékoztatása mellett.
17.2. Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a honlap tartalmát bármikor értesítés nélkül megváltoztassa, törölje.
17.3. Amennyiben az ÁSZF módosításra kerül, mindig a módosított változat kerül megjelenítésre a honlapon és a Felhasználókat Szolgáltató értesíti erről a honlapon keresztül. Hatályba lépés egyidejűleg megjelenéssel.

18. Vegyes rendelkezések:
18.1. A magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni jelen ÁSZF-t, arra a magyar jog az irányadó. ÁSZF hatálytalan, nem érvényes, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.
18.2. Abban az esetben ha bármi amit a honlap tartalmaz ellentétes, vagy össze nem férő a jelen ÁSZF-fel, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.